تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟

تجهیزات آزمایشگاهی ابزار و وسایلی می باشند که در هر آزمایشگاه استفاده می شوند و مورد نیاز ضروری برای محقیقن و افرادی که در آزمایشگاه مشغول هستند. این وسایل بسیار کاربردی بوده بسیار مهم است که برندی معتبر از ایرانی و یا خارجی داشته باشند، زیرا زمانی که پرسنل آزمایشگاه نیاز به انجام آزمایش های متعددی دارند، نیاز آن ها به این دستگاه ها برای گرفتن نتیجه ای دقیق تر بسیار ضروری می باشد.

این تجهیزات می توانند شامل دستگاه های الکترونیکی و غیر الکترونیکی یا مکانیکی باشند. و گاها ملزومات آزمایشگاهی نیز در این دسته قرار می گیرند.