در زیر برخی از پروژه های انجام شده سکوبندی آزمایشگاهی پرشین آزما تکنیک در سال های اخیر را مشاهده خواهید کرد

 

پروژه مرکز تحقیقات پوست و جزام ایران


 

پروژه دانشگاه خلیج فارس بوشهر


 

پروژه شرکت کیمیا سلامت


 

پروژه دانشگاه تربیت مدرس

 


 

پروژه دانشگاه شریف

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است